...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กรณีต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน)
1. กรณีขอย้ายมาดำรงตำแหน่งระดับเดียวกัน 
หากผู้ขอย้าย ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประสงค์ขอย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ในระดับเดียวกัน ระดับปฏิบัติการ ให้ยื่นเอกสารประกอบการย้าย ดังนี้
(1) แบบขอย้าย (ปก. 1.1)
(2) แบบพิจารณาข้อมูลบุคคล (ปก. 2)
(3) แบบรับทราบมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคล
และการกระทำการทุจริตในการประเมิน (ปก. 3)
2. กรณีขอย้ายมาดำรงตำแหน่งระดับต่ำกว่าเดิม 
หากผู้ขอย้าย ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประสงค์ขอย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ในระดับต่ำกว่าเดิม ระดับปฏิบัติการ ให้ยื่นเอกสารประกอบการย้าย ดังนี้
(1) แบบแสดงความยินยอมขอย้ายมาดำรงตำแหน่งระดับต่ำกว่าเดิม แบบขอย้าย (ปก. 1.2)
(2) แบบพิจารณาข้อมูลบุคคล (ปก. 2)
(3) แบบรับทราบมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคล
และการกระทำการทุจริตในการประเมิน (ปก. 3)

3. กรณีขอโอนมาดำรงตำแหน่งระดับเดียวกัน  
หากผู้ขอโอน ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประสงค์ขอโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ในระดับเดียวกัน ระดับปฏิบัติการ ให้ยื่นเอกสารประกอบการโอน ดังนี้
(1) แบบขอโอน (ปก. 1.1)
(2) แบบพิจารณาข้อมูลบุคคล (ปก. 2)
(3) แบบรับทราบมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคล
และการกระทำการทุจริตในการประเมิน (ปก. 3)

4. กรณีขอโอนมาดำรงตำแหน่งระดับต่ำกว่าเดิม 
หากผู้ขอโอน ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประสงค์ขอโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ในระดับต่ำกว่าเดิม ระดับปฏิบัติการ ให้ยื่นเอกสารประกอบการย้าย ดังนี้
(1) แบบแสดงความยินยอมขอโอนมาดำรงตำแหน่งระดับต่ำกว่าเดิม แบบขอโอน (ปก. 1.2)
(2) แบบพิจารณาข้อมูลบุคคล (ปก. 2)
(3) แบบรับทราบมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคล
และการกระทำการทุจริตในการประเมิน (ปก. 3)

แบบฟอร์มการย้าย หรือการโอนที่เกี่ยวข้อง  


ดาวน์โหลดไฟล์: เอกสารแนบท้าย.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 846 ครั้ง)